Archives for ינואר 2016

ביטאון מס' 27 – עמדת בתי המשפט ביחס לעמידת החייבים בקריטריונים לקבלת הפטר בהוצאה לפועל

בהמשך למאמרים קודמים שפרסמנו בנושא (ביטאון מספר 16 ו- 20) עדכנו, כי הכנסת אישרה את התיקון לחוק ההוצאה לפועל (מתן הפטר לחייב מוגבל באמצעים) (הוראת שעה), התשע"ה-  2014 (להלן: "החוק"). לאחר כניסתו לתוקף של החוק, החלו חייבים להגיש בקשות לקבלת הפטר … [Read more...]