פירוק חברה מרצון

פירוק חברה מרצון

  • רוצה לפרק חברה לא פעילה?
  • מעוניין להימנע מקנסות מיותרים?
  • מחפש משרד עו"ד שיטפל לך בתהליך מא' ועד ת' (ובמהירות)?

למשרדנו ניסיון רב שנים בתהליך פירוק חברה מרצון. טיפול מהיר, יעיל ומקצועי יאפשר לך ולשותפיך לחסוך בעלויות ולהמינע מקנסות מיותרים. צור עמנו קשר למידע נוסף על ההליך המזורז.

פירוק חברה ומחיקת חובותיה בגין אגרה שנתית

בראשית הדברים יובהר כי, חברה מהווה אישיות משפטית הנפרדת מבעליה והינה למעשה אישיות מלאכותית, המתקיימת מכוח החוק בלבד. כך, גם פירוק החברה ינוהל עד לחיסולה הסופי. דהיינו, הפירוק יתבצע במסגרת הוראות החוק ופקודת החברות.

ה"מפרק" הינו בעל התפקיד האמון על ביצוע פירוק החברה וחיסולה הסופי. לאמיתו של דבר, מרגע המינוי המפרק, משתלט על החברה ועל נכסיה עד לחיסולה הסופי. בעניין זה יובהר כי בעת האחרונה, נפתח אצל רשם החברות הליך של הטלת עיצום כספי (קנס) נגד חברות שטרם שילמו את האגרות השנתיות, ובכך הפרו את חוק החברות התשנ"ט (1999).

לעיון בעלון שהפיץ רשם החברות בנושא זה לחץ כאן.

בזמן האחרון ישנה תופעה שכיחה במחוזותינו של החזקה במניות חברה, שהוקמה לפני מספר שנים לצורך או לעניין מסוים, אשר חלף מן העולם. אך בעלי המניות לא טרחו מעולם להביא את החברה למצב של חיסול סופי, דהינו, פירוקה ואף שכחו מקיומה כלל. מצב מסוג זה יוצר אבסורד, מפני שבין היתר, התאגדות במסגרת של חברה בע"מ במהותה, הוקמה להפקת רווחים, מבלי לסכן את ההון העצמי של בעלי המניות. עם זאת, במצב מסוג זה החברה איננה מפיקה רווחים, אלא ההפך הגמור הוא הנכון משמע, החברה צוברת חובות לרשם החברות בגין אי תשלום אגרה שנתית. בכפוף להוראות החוק, חברה הרשומה בישראל מחויבת מדי שנה, בין השאר, בתשלום בגין אגרת חברות, המהווה כ- 1,470 ₪ לשנה. דהיינו, היא מחויבת לשלם אגרות שנתיות, אף במידה והינה חברה שנחשבת כלא פעילה מבחינת מע"מ, מס הכנסה, אין חשבון בנק וכו'. למעשה, כל זמן שהיא לא חוסלה סופית וכנדרש עפ"י הדין, ממשיכה החברה לצבור חובות בשל אגרות שנתיות, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית. חובות אלו עלולים להצטבר עד כדי אלפי שקלים, וכן עלולים לעבור במישרין לבעלי המניות או לאדם שכיהן בזמן ההפרה כדירקטור בחברה מפרת חוק. באמירת אגב, ראוי לציין כי, הנ"ל נוגד את רעיון האישיות המשפטית הנפרדת. לא רק שאין הצדקה להמשך קיום החברה, אלא שהמשכה, ללא כל תוכן כלכלי, מוביל לעיצומים כספיים (קנסות) ולסנקציות משפטיות. כדי להימנע ממצב זה, יש לנקוט בהליך משפטי הנקרא: "פירוק מרצון". משמעו חיסול החברה ע"י בעלי המניות. הליך זה עוצר את רצף חיובי האגרה, ואף מעלה את האופציה בקבלת פטור מרשם החברות בשל חובות וקנסות העבר בגין אגרות שנתיות שלא שולמו, בהתאם לתנאים מסוימים.

 לפרטים נוספים: 1-700-555-565

דרכי פירוק חברה מרצון וחיסולה הסופי

יובהר כי, קיימות מספר דרכים לחיסול חברה עפ"י פקודת החברות [נוסח חדש] התשמ"ג – 1983, כדלקמן: פירוק מרצון ע"י בעלי המניות או פירוק מרצון ע"י נושי החברה, פירוק על ידי בית משפט ופירוק מרצון בפיקוח בית משפט. במאמר זה נסקור את נוהל פירוק חברה מרצון ע"י בעלי המניות, הנחשבת לדרך המהירה והקלה ביותר לפירוק חברה, חסימת המשך חיובי אגרות ולהטלת קנסות.

 חלק א': מהי אישיות משפטית? החובה בתשלום אגרה שנתית

תחילה, חשוב להבחין בין שני מושגים: אישיות משפטית טבעית, כגון אדם. כל אדם כשר לזכויות ולחובות מגמר לידתו ועד ליום מותו (סעיף 1 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות – תשכ"ב – 1962). המושג השני הינואישיות משפטית מלאכותית שהדין יוצר אותן, כגון מדינה עמותה  וחברה.

סעיף 4 לחוק החברות התשנ"ט – 1999, קובע: "חברה הינה אישיות משפטית כשרה לכל זכות, חובה ופעולה המתיישבת עם אופייה וטבעה כגוף מאוגד".

משמע, כשקבוצת אנשים פועלים יחדיו, נוצר תאגיד, המהווה יצור חדש, בעל זהות נפרדת מהחברים בו. לדוגמה, מספר חברה פרטית (ח.פ.), שם וכתובת. יתרה מכך, הוא יכול לתבוע ולהיתבע בנפרד מן הבעלים שיצרו אותו. עם זאת, יצור זה (החברה) עדיין מוגבל במידה מסוימת, לדוגמה, הוא אינו יכול להיאסר או למות וכו'.

החובה בתשלום אגרה שנתית

סעיף 9 (ב) לחוק החברות התשנ"ט – 1999 קובע כך: "חברה תשלם בכל שנה אגרה שנתית". שיעור האגרה נקבע בתקנות ומתעדכן מעת לעת, בהתאם לשינויי המדד. לכן, בסוף השנה הקלנדארית, נשלחת דרישה לתשלום אגרה לכתובתה הרשומה של החברה ע"י רשם החברות.

עם זאת, מסיבות שונות, בעלי המניות אינם ששים למלא אחר חובות החברה, דהיינו לשלם את האגרה השנתית.יובהר כי בעבר, טרם כניסת חוק החברות לתוקף, רשם החברות יכל היה להורות על מחיקה של חברה לא פעילה, לאחר 5 שנים, בהן לא שולמה האגרה השנתית. אלא שלאחר כניסת חוק החברות לתוקף בתאריך 1 בפברואר 2000, בוטלה סמכותו של רשם החברות במחיקת חברה במצב זה. בעקבות זאת, כיום, בפנקס החברות קיימות אלפי חברות אשר פעילותן פסקה/שמעולם לא היו פעילות והן הממשיכות לצבור חובות בשל אי תשלום האגרה השנתית ולעיתים הבעלים אינו מודע כלל לקיום החובות או שוכח בדבר קיומה של החברה. ראוי לציין כי כיום, מחיקת חברה אפשרית אך ורק במסלולים המנויים בחוק החברות, כפי שצוין לעיל.

חלק ב': חברה מפרת חוק

בתיקון מספר 10 לחוק החברות התשנ"ט -1999 אשר נכנס לתוקף בחודש ינואר בשנת 2010. בתיקון הוענקו לרשם החברות סמכויות אכיפה נוספות, שמטרתן להביא לכך שכל החברות בישראל ימלאו אחר חובותיהן הן לעניין חובת תשלום אגרה שנתית החלה על כל החברות (ציבוריות, פרטיות וחוץ) והן לעניין הגשת הדוח השנתי. תאגיד שלא תמלא אחר אחת מן החובות המנויות  תוכרז כחברה מפרת חוק והדבר ירשם במרשמי רשם החברות.

הכרזה זו, משמעה הפעלת הסנקציות המנויות בסעיף 362 א' לחוק כנגד החברה, זאת החל מיום ההכרזה. מעמד חברה כחברה מפרת חוק ירשם בנסח החברה, וכן במידע הבסיסי אודותיה באתר "רשות התאגידים". ביטול ההתראה/הרישום כחברה מפרת חוק יעשה רק לאחר תיקון ההפרות ולפי העניין תמחק ההתראה/הרישום וכל ההגבלות שחלו, על החברה תבוטלנה מיידית.
הסנקציות שתנקטנה כלפי חברה מפרת חוק הינן:

1. שעבודים על נכסי החברה לא ירשמו;

2. שעבודים לטובת החברה ומשכון לטובת החברה לא ירשמו אצל רשם המשכונות;

3. החברה לא תוכל לשנות את מטרותיה או את שמה;

4. לגבי הפרות משנת 2009 ואילך, לא יוכלו בעלי המניות להקים ולרשום חברה חדשה אם החברה המפרה ובעל השליטה בה במועד רישום ההתראה או במועד הגשת הבקשה לרישום חברה חדשה וכן דירקטור שהוטל גם עליו עיצום כספי בשל ההפרה.

פירוק חברה מרצון – חשוב ביותר

5. בנוגע לעיצומים כספיים ולהליכי גביה, הרשם רשאי להטיל על חברה עיצום כספי, אשר שיעורו כיום הינו כ-7,300 ש"ח, בעבור כל הפרה. בנוסף, ניתן להטיל עיצום כספי בגין הפרה מתמשכת בשל אי הגשת דוח שנתי, לכל יום בו נמשכת ההפרה, עד לסכום מקסימאלי של 250,000 ש"ח. במידה והעיצום הכספי לא שולם במועדו ע"י החברה, הרשם רשאי לדרוש את תשלומו מדירקטור החברה. יתרה מכך, ניתן לנקוט בהליכים בכפוף לפקודת המיסים (גביה), על מנת לגבות חובות עיצומים כספיים ואגרות  שנתיות.

הליכי ההתראה ורישום החברה כחברה מפרת חוק."במרשמי רשם החברות": באשר לרישום חברה מפרת חוק, יוענקו לה לה 30 ימי חסד החל ממועד רישום ההתראה במרשמי החברות לתיקון ההפרה. במידה ולא תתוקן ההפרה בפרק הזמן הנזכר, ההתראה תהפוך בנסח החברה כרישום החברה כחברה מפרת חוק, על כל המשתמע מכך, ללא הודעה נוספת. בשלב הראשון, תרשם התראה לחברה במרשמי החברות הפתוח לציבור והודעה תשלח לחברה בדבר רישום ההתראה, פירוט ההפרות שבגינן נרשמה ההתראה על היותה של החברה מועמדת להכרזה כחברה מפרת חוק.

חלק ג': פירוק חברה מרצון

זהו תהליך הנמשך מספר חודשים, עד לקבלת אישור סופי המעיד על חיסולה של החברה.  הליך זה כולל סדרת פעולות משפטיות ופרוצדוראליות, החל מתצהיר כושר פירעון, כינוס ישיבות, מינוי מפרק לחברה ועד לפרסומים ברשומות.

פירוק מרצון יכול להתבצע באחת הדרכים המנויות להלן:

1. תמה התקופה לקיומה של החברה או שאירע דבר שבהתקיימו אמורה החברה להתחסל הכול כפי שנקבע בתקנון החברה;

2. נתקבלה החלטה מיוחדת להתפרק מרצון;

3. החברה החליטה, בהחלטה שלא מן המניין, שהיא לא יכולה להמשיך בעיסוקה לאור חובותיה, ולפיכך עליה להתפרק;

פקודת החברות קובעת שני מסלולים אפשריים לפירוק מרצון:

1. באמצעות סעיף 323 לפקודת החברות – פירוק מרצון ע"י נושים לאור היכולות הסולבנטיות של החברה;
2. באמצעות סעיף 322 לפקודת החברות: פירוק מרצון ע"י בעלי המניות. ההליך יתבצע אך ורק במידה והחברה איננה במצב של חדלת פירעון. דהיינו, החברה מסוגלת לפרוע את חובותיה תוך שנה מיום ההחלטה באסיפה הכללית;

חלק ד': פטור בעבור אגרה שנתית

החובה באגרה שנתית הינה על בסיס חוק החברות והתקנות. יחד עם זאת, סעיף 5א (א) לתקנות החברות (אגרות) התשס"א-2001 מעניק פטור בעבור האגרות השנתיות, בהתקיים מספר תנאים.
ראשית וחשוב ביותר הוא מחיקת החוב בגין אגרה שנתית שלא שולמה איננה אפשרית, אלא רק לאחר הגשתו של הדוח הסופי של המפרק לרשם החברות. שנית, כדי שהחברה תהא זכאית לפטור המיוחל, על המפרק לציין בדוח הסופי בצורה הבהירה ביותר, כי החברה זכאית לפטור מתשלום אגרות שנתיות, בכפוף לתקנות. בנוסף, יש להמציא את האישורים הבאים (מקור בלבד):
1. אישור מנציבות מס הכנסה המעיד כי, החברה סגרה את תיקה במס הכנסה, תוך ציון מועד הסגירה או שמעולם לא פתחה תיק. במקרה ובו טרם נסגר התיק, יש להציג אישור מרו"ח מבקר, המציין את מועד הפסקת הפעילות, בנוסף להעתק מהדוחות שנשלחו למס הכנסה. אישור זה יתייחס לכל שנות המס בהן מבקשת החברה פטור מאגרה שנתית.

לדוגמת אישור מנציבות מס הכנסה לחץ כאן.

2. אישור מרשויות מע"מ המעיד כי רישום החברה בוטל/אישור כי החברה מעולם לא נרשמה כעוסק במע"מ.

לדוגמת אישור מרשויות מע"מ לחץ כאן.

אישורים, כאמור יינתנו בהתייחס לתקופה של שבע שנים טרם מועד הנפקת האישור.

3. תצהירי הדירקטורים בו הם מצהירים מהו התאריך אשר בו הפסיקה החברה את פעילותיה העסקיות, וכן כי היא איננה מנהלת חשבונות בנק.

לדוגמת תצהיר אי פעילות לחץ כאן

למותר לציין, בהתאם לתקנה 5ג לתקנות, הפטור הנזכר יחול רק בהתייחס לחובות שטרם שולמו. כלומר,אילו שולם חוב בעבור שנה מסוימת ולפי הנוהל אותה שנה זכאית לפטור, החזר כספי לא יתקבל.

חלק ה': שלבי פירוק חברה מרצון על ידי בעלי המניות ותכליתו.

הליך פירוק מרצון ע"י בעלי המניות הוא הליך רצוני וחוץ שיפוטי, המתבצע עפ"י החלטת החברה ובניהולה, ללא התערבות בית המשפט. ההליך יתבצע כשהחברה בעלת כושר פירעון, ומשיקוליה פסקה מלהתקיים. מפרק החברה מתמנה ע"י בעלי המניות ופועל תחת פיקוחם. מועד תחילת הפירוק הוא מועד קבלת ההחלטה באסיפה הכללית.

1. הכנת "תצהיר כושר פירעון" זו הצהרה של החברה כי היא מסוגלת לפרוע את כל חובותיה, תוך שנים עשר חודשים החל ממועד ההחלטה על פירוק החברה. על התצהיר להיות חתום על ידי רוב הדירקטורים או רובם. במקרה ובחברה שני דירקטורים בלבד, קיימת דרישה בתצהיר מטעם שניהם. יש לערוך את התצהיר בהתאם לפקודת הראיות. דהיינו, חתום בפני עו"ד, לאחר שהדירקטורים הוזהרו כי, עליהם להצהיר את האמת, אחרת יהיו צפויים לעונשים הקבועים בחוק. את התצהירים יש לשלוח לרשם החברות. בזמן זה, הרשם ירשום את החברה בסטאטוס של חברה"לקראת פירוק". יוער כי, יש לשלוח אותם לפני משלוח ההזמנה לאסיפה הכללית של בעלי המניות, אשר במסגרתה יוחלט על פירוק החברה.

לדוגמת תצהיר כושר פירעון לחץ כאן

2. בתום קבלת אישור מהרשם כי נתקבל תצהיר כושר הפירעון, החברה תשלח הזמנה לאסיפה הכללית של בעלי המניות, לפירוק החברה. מועד כינוס האסיפה יהא לפחות לאחר עשרים ואחד ימים מיום משלוח ההודעה על כינוס האסיפה. אלא אם ויתרה על כך החברה, בכפוף להוראות התקנון. על החלטות האסיפה הכללית להיתמך בפרוטוקול, הכולל את תאריך ההחלטה, את גןף ההחלטה להתפרק וזהות המפרק.

לדוגמת אישור קבלת תצהיר כושר פירעון לחץ כאן

3. מפרק החברה נדרש להמציא לרשם החברות תוך 21 ימים, את הפרוטוקול, הודעה בדבר מינויו וכן את הסכמתו לשמש כמפרק לחברה בצירוף פרטיו. במקביל, יש לפרסם ברשומות (עיתון רשמי) את החלטת החברה בדבר פירוקה ואת זהות המפרק. הפרסום כרוך בעלות. בהמשך, המפרק יפעל לסילוק חובות החברה ולכינוס נכסיה.

לדוגמה בדבר הודעה על פירוק חברה מרצון ומינוי מפרק לחץ כאן.

 לדוגמת פרסום ברשומות לחץ כאן

 4. לאחר מכן, המפרק נדרש לערוך אסיפה סופית, המלווה בפרוטוקול בציון התאריך. על האסיפה הסופית להיות מפורסמת ברשומות כחודשיים טרם התקיימותה. בפרסום יש לציין מקום האסיפה, שעת האסיפה והנושאים שידונו בה. באסיפה הסופית המפרק יציג את הדוח הסופי, המתאר את הדרך בה התנהל הליך הפירוק ואת ההחלטות באשר לנכסי החברה.

לדוגמת האסיפה הסופית לחץ כאן

לדוגמת הפרסום ברשומות בגין האסיפה הסופית לחץ כאן

5. בשלב הבא, המפרק ישלח לרשם החברות את פרוטוקול האסיפה הסופית בנוסף לדוח הסופי. תוך פרק זמן של כ-3 חודשים החברה תחשב כמחוסלת.

מייל: shalom@l-law.co.il  טלפון: 03-5600265