ביטאון מס' 28


הרחבה מצד אחד וצמצום מצד אחר בהקלה במס רכישה  

 misui

הכותב: עו"ד שלום לוי

 פרק ג לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה), התשל"ה- 1974 (להלן: "התקנות")’ שכותרתו "פטורים, הנחות והקלות" נועד להטיב עם רוכשים בעלי נכות (העומדים בקריטריונים הקבועים בתקנה 11), בעת רכישת דירת מגורים, בשיעור של 0.5%, ההטבה מוענק פעמים בלבד בכל מהלך החיים. כמו כן, ההטבה תחול, אף כאשר מדובר בנכה הרוכש דירת מגורים נוספת לדירתו. בנוסף התקנה קובעת, כי ההטבה תוענק גם לבן זוגו של הנכה ובלבד, שדירת המגורים נרכשה במשותף ותוך 12 חודשים מיום רכישת הדירה, בני הזוג נישאו.

בהערת אגב נציין, כי הסעיף לא דן במקרה בו יש בין בני הזוג הסכם ממון. לדעתנו, במקרה והסכם ממון עונה על הקריטריונים שנקבעו בפס"ד בעניין רפפורט (ראה ביטאון מס' 17), בן הזוג של הנכה, לא יהיה זכאי להטבה.

הרחבת ההקלה באה לידי ביטוי, במקרה של הורים לילד נכה, הנדרשים להחליף את דירת מגוריהם בהתאם לצרכיו הייחודים של בנם. כאשר ההקלה במס הרכישה המוענקת להורים, תיזקף כניצול על ידי הנכה עצמו, אף כאשר מדובר בקטין (אולם, לניצול ההטבה על ידי הורי הקטין דרוש אישור מבית המשפט לענייני משפחה).

צמצום ההקלה, נבעה בסוגיה שעלתה בבית המשפט העליון בעניין זגורי (ע"א 4713/11) (להלן: "הלכת זגורי"). בהלכת זגורי סלע המחלוקת התגלה מדרישת בני זוג נשואים לקבלת הקלה במס רכישה, כאשר כל אחד בפני עצמו, עומד בקריטריונים לקבלת ההטבה הגלומה בתקנה 11. במהלך נישואיהם, רכשו בני הזוג 2 דירות וקיבלו בגינן הקלה בשיעור מס הרכישה שנדרשו לשלם. אולם, לאחר זמן מה, ביקשו בני הזוג לרכוש דירה שלישית ודרשו בעדה שיעור מס רכישה מופחת, תחת הטענה, כי לכל אחד מבני הזוג מגיע 2 הטבות במהלך החיים. ביהמ"ש העליון קבע (בדעת רוב) , כי מאחר ובני הזוג מהווים תא משפחתי אחד, לא ניתן לנצל את ההטבה יותר מפעמיים במסגרת התא המשפחתי. הגם שמדובר בהטבה סוציאלית שנועד להקל עם נכים, אין מקום לפרשנות מרחיבה של התקנה מעבר לכוונה המקורית של המחוקק, עד כדי מתן יתרון בהשקעות נדל"ן על פני משקיעים אחרים בשוק הדירות.

פס"ד לא דן במקרה בו, בין בני הזוג קיים הסכם ממון העונה על הקריטריונים שנקבעו בעניין רפפורט.

לדעתנו הצנועה, שגה בית המשפט העליון, מאחר ושימוש בהלכת זגורי עשויה להביא לסוגיות משפטיות מורכבת בעת פירוק התא המשפחתי ואחד מבני הזוג מעניין במקרה זה לנצל הטבה שטרם מומשה על ידו. הבעייתיות הנ"ל מודגשת ביתר שאת, במיוחד כאשר ניצול ההטבה האישית האמורה בתקנה 11, נזקפה ונוצלה על ידי בן זוג אחד ובעת פירוק תא משפחתי, לבן הזוג האחר, קיימות ושרירות 2 הטבות אישיות בעלות משמעות כלכלית אמיתית.

לפרטים נוספים, ניתן לפנות לעו"ד שלום לוי, באחד האמצעים הבאים:

מייל :  shalom@l-law.co.il   טלפון: 03-5600265