בטאון מס' 25

 תיקון 82 לחוק מיסוי מקרקעין  החזר מס שבח והקלה בהעברות לקרובים

 הכותב: עו"ד שלום לוי

מפירמת: "שלום לוי, משרד עורכי דין"                                                                                                                                                                                                                                                 images (3)

ביום 13.10.2015 פרסמה רשות המיסים הודעה בדבר תיקון 82 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשע"ו – 2015 (להלן: "תיקון 82" ו/או "החוק"), שקובע כדלקמן:

יבוטל המס האינפלציוני על מכירת דירת מגורים מזכה שזכאית לחישוב לינארי מוטב – לפי המצב היום מוכרי דירת מגורים, אשר רכשו את דירתם לפני שנת 1993, חויבו במס בשיעור של 10% על החלק האינפלציוני החייב במכירה לפי חישוב לינארי מוטב. לפי תיקון 82 לחוק, יתוקן סעיף 48א(ג) לחוק כך שייקבע, כי במכירת דירת מגורים מזכה, (כהגדרתה בחוק), הפטורה ממס על חלק מהשבח הראלי, יחול הפטור גם על הסכום האינפלציוני החייב.

הצורך בתיקון נוצר בעקבות ביטול הפטור ממס שבח כאמור בתיקון מס' 76 לחוק , לפיו נקבע שרק בעל דירה יחידה ייהנה מפטור ממס שבח במכירת דירת מגורים מזכה ואילו לבעלי דירות מרובות יחושב מס השבח בצורה לינארית, כך ששבח שיוחס לתקופה שעד ליום 01.01.2014 יהיה פטור ממס שבח ואילו שבח שיוחס לתקופה שמהמועד הנ"ל והלאה יחויב בשיעור כקבוע בחוק. תיקון 76 לחוק חל רק לגבי השבח הראלי.

בהתאם לכך נוצר הצורך בתיקון 82 לחוק, לפיו יוענק פטור גם על השבח האינפלציוני החייב במס. יודגש כי תיקוני השומה והחזרי מס הנובעים מחלק זה בתיקון 82 לחוק יבוצע באופן יזום על ידי הרשות.

  1. בהוראות המעבר בתיקון 76 לחוק נקבע כי במכירת דירת מגורים לקרוב בתקופת המעבר, מכירה שכזו לא תהא זכאית לחישוב לינארי מוטב.

תיקון 82 לחוק מקל במעט את הגזירה מתיקון 76 לחוק וקובע, כי בתקופת המעבר (01.01.2014 – 31.12.2017) ניתן יהיה ליהנות מחישוב לינארי מוטב במכירה בין יורשים גם כאשר מדובר בקרובים, ככול שמדובר בחלוקת עיזבון בין יורשים כמשמעותה בסעיף 5(ג)(4) לחוק והתמורה שולמה מחוץ לנכסי העיזבון (תשלומי איזון בין היורשים), וזאת מן הטעם שבמקרים אלו, לא מתקיים חשש שהמכירה לקרוב מנוצלת לרעה.

אולם, הרשות לא תחזיר כספים לנישומים באופן יזום, אלא אם יפנו אליה (בקשה לתיקון שומה – טופס 7085). גם חלק זה בתיקון 82 לחוק, יחול באופן רטרואקטיבי מיום 01.01.2014, דהיינו, מועד תחילתו של תיקון 76 לחוק.

 

לפרטים נוספים, ניתן לפנות לעו"ד שלום לוי, באחד האמצעים הבאים:

מייל :  shalom@l-law.co.il   טלפון: 03-5600265