בטאון מס' 21

חזרתו של מס עיזבון

הכותבים: עו"ד שלום לוי והגב' טל פזי, קדם מתמחה untitled

מצוקת הדיור בארץ נחשבת לבעיה בסדר עדיפות לאומית. כתוצאה מהאמור, בתיקון מס' 76 לחוק מיסוי מקרקעין, התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק"), השתדלו קברניטי החקיקה לפגוע ככול הניתן בכדאיות הכלכלית הצומחת בהשקעה בדירת מגורים, בין היתר, על ידי ביטול הפטור ההיסטורי במכירת דירת מגורים מזכה אחת ל- 4 שנים.

לאור הצעת תקציב המדינה לשנים 2015/16, שינויים מבניים (להלן: "הצעת חוק") שפורסמה לאחרונה ולאור מצוקת הדיור, נראה כי שינויי החקיקה בתחום מיסוי המקרקעין טרם השיגו את יעדם.

לפיכך, בהצעת החוק מנסה חבר הקבינט לעודד יורש למכור את דירת הירושה באמצעות הגבלת הפטור בזמן ובכך להביא להגדלת היצע של דירות המגורים לשוק.

בהצעת החוק, מוצע כי הפטור לפי סעיף 49ב (5) לחוק, המעניק ליורש פטור ממס שבח במכירת דירת מגורים שקיבל בירושה מקרובו (להלן: "דירת ירושה") יינתן לתקופה קצובה של שנתיים בלבד.

כיום, יורש שקיבל דירת ירושה מקרובו ועונה על הקריטריונים הקבועים בחוק, זכאי לפטור ממס שבח ללא הגבלה בתקופת זמן כלשהי.

לפי הצעת החוק, מרוץ הזמנים יחל בכפוף להתקיימות מספר סייגים, למשל, תקופת השנתיים למכירה בפטור, לא תחל כל עוד בן הזוג של המוריש בן החיים ואם בין היורשים ישנו יורש אשר טרם מלאו לו 21 שנים ו/או יורש שהינו פסול דין, מרוץ השנתיים יחל ביום בו נמנו ליורש 21 שנים ו/או חדל להיות חסוי.

בהתאמה לאמור, מוצע אף לבצע תיקון משלים לסעיף 49ב (2) לחוק. באופן כזה, שבעל דירת מגורים יחידה שירש דירת ירושה ומכר את דירת המגורים, תוך שימוש בחזקה האמורה בסעיף 49ג(4) לחוק, לא יוכל ליהנות מהפטור על דירת הירושה לפי סעיף 49ב (2) לחוק, אם לא מכר את דירת הירושה לפי סעיף 49ב (5) בתוך תקופת השנתיים כאמור.

שאלות כאלו ואחרות עולות ביחס ליורשים שנמצאים בשליחות מחוץ לישראל ואין מי שיטפל במכירת הדירה או, שאין קונים לדירת הירושה וכיוצ"ב. לפי הצעת החוק באופן אוטומטי לאחר שנתיים ימוסו.

כמו כן, התיקון המוצע, מהווה אפליה בין עיזבונות עם דירת מגורים, לבין עיזבונות ללא דירת מגורים, על אף שההון שעשוי להיות צבור בעיזבון ללא דירה, עשוי לעלות אלפי מונים, לעומת עיזבון עם דירת מגורים ועיזבון זה ימוסה לאחר שנתיים.

נקודת המוצע של הקבינט, שמכירת דירת ירושה תביא להגדלת ההיצע, הינה מחשבה שגוייה שרק תגדיל את קופת האוצר על חשבון עיזבונות עם דירה.

לסיכום, בפועל התיקון הוא בעצם מס ירושה נקודתי וספציפי לדירת מגורים מבלי להתייחס לשווי העיזבון בכללותו. אין הצדקה לביצוע האפליה הנ"ל בין הנכסים הקיימים בעיזבונות, אף לא במחיר של מציאת פתרון (שגם על כך אנו חולקים) למצוקת הדיור.

עצתנו, תקראו לילד בשמו "מס עיזבון"

לפרטים נוספים, ניתן לפנות לעו"ד שלום לוי, באחד האמצעים הבאים:

shalom@l-law.co.il  מייל:   טלפון: 03-5600265